Zmluva so Slovenskom

23 kľúčových riešení pre ľudí

My, predstavitelia hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) a hnutia NOVA, sa touto zmluvou zaväzujeme, že naše hnutia podporia po parlamentných voľbách 2016 vznik vlády bez účasti strany SMER - SD, ktorá si do svojho vládneho programu osvojí tieto naše programové priority:

Slovenský znak

Pre deti a rodiny

1. Materská dávka vo výške príjmu

Zvýšime materskú na 100% predošlého čistého príjmu matky.

2. Miesto v škôlke pre každé dieťa

Zavedieme nárok každého dieťaťa od troch rokov na bezplatné miesto v škôlke. V prípade, ak nebude poskytnuté, rodičia získajú nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280 eur za každý mesiac neposkytnutia služby.

3. Povinná škôlka pre ohrozené deti

Zavedieme povinnú predškolskú výchovu (škôlku) pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

4. Hypotekárne prázdniny

Zavedieme “hypotekárne prázdniny”, aby rodič dieťaťa do troch rokov mohol požiadať svoju banku o plný odklad splátok hypotéky.

5. Vyššie dane 100 firmám, nižšie ľuďom

Zvýšime daň z príjmu na 50% bankám a regulovaným subjektom (energetické monopoly...). Takto získané prostriedky použijeme na zvýšenie daňového bonusu na dieťa na 500 eur ročne a zníženie DPH na potraviny na 10%.

6. Viac vďaky opatrovateľom

Opatrovateľovi ťažko zdravotne postihnutého príbuzného budeme garantovať príspevok vo výške minimálnej mzdy.

Pre prácu a podnikanie

7. Pomocná ruka živnostníkom

Začínajúcim živnostníkom zabezpečíme ročný bezplatný administratívny servis. Zavedieme možnosť zdaňovať príjmy živnostníkov formou paušálnej dane.

8. Práca pre nezamestnaných

Zavedieme možnosť uchádzať sa o verejné zákazky na nízkokvalifikované práce len firmám, ktoré na práce zamestnajú minimálne 20% dlhodobonezamestnaných.

9. Práca pre sebestačnosť Slovenska

Zmeníme systém dotácií v poľnohospodárstve tak, aby sme výrazne viac podporovali prácu ľudí, ako prácu strojov.

10. Rýchla spravodlivosť

Zavedieme pravidlo, aby uvedenie faktúry odberateľom do kontrolného výkazu o DPH sa považovalo za uznanie záväzku a v prípade jej neuhradenia za exekučný titul.

11. Ochrana pred podvodníkmi

Zavedieme trestnosť bezdôvodného nezaplatenia faktúry a povinnosť platiť faktúry v poradí, pre firmy, ktoré platia svoje záväzky neskôr ako 60 dní po splatnosti.

12. Istota v podnikaní

Zavedieme pravidlo, aby akákoľvek zmena zákonov ovplyvňujúca podnikanie bola účinná vždy len od 1. januára.

Proti korupcii

13. Hmotná zodpovednosť politikov

Zavedieme hmotnú zodpovednosť politikov.

14. Schránkové firmy bez verejných zdrojov

Zakážeme schránkovým firmám uchádzať sa o verejné zdroje.

15. Účinné preukazovanie pôvodu majetku

Sfunkčníme zákon o preukazovaní pôvodu majetku (zakážeme prevod majetku počas konania a preukazovanie legálneho príjmu cez neobvyklé obchodné operácie).

16. Nezávislá polícia, prokurátúra a súdy

Výrazne posilníme nezávislosť polície, prokuratúry a súdov. (Sme otvorení diskusii - posilnením právomocí prezidenta, zavedením priamych volieb občanmi, posilnením ich samospráv...)

17. Profesionálna verejná správa

Odpolitizujeme verejnú správu - určíme presnú deliacu čiaru medzi politickými a odbornými pozíciami, kde konkurzy na odborné pozície budú organizovať odborné komisie.

18. Otvorená štátna podkladnica

Zriadime jeden centrálny portál so všetkými informáciami týkajúci- mi sa nakladania s verejnými zdrojmi (štátnych organizácií a podnikov, politických strán, samosprávy, ako aj iných prijímateľov verejných zdrojov).

19. Eurofondy len na verejné účely

Zavedieme možnosť čerpať eurofondy len na verejné účely, okrem nárokovateľných platieb.

20. Funkčné a efektívne referendum

Zavedieme nízkonákladové referendum, kedy hlasovanie bude prebiehať v tej istej miestnosti, ako iné celoštátne voľby.

Pre zdravie a vzdelanie

21. Peniaze na zdravie, nie tunelovanie

Výrazne obmedzíme zisk zdravotných poisťovní a každý rok investujeme 100 miliónov eur do obnovy nemocníc.

22. Motivačná mzda učiteľom našich detí

Zvýšime platy učiteľov každý rok o 10% počas nasledujúceho volebného obdobia.

Pre bezpečnosť ľudí

23. Viac pre bezpečnosť ľudí a obranu

Výrazne navýšime rozpočet na bezpečnosť štátu a ako predsednícka krajina EÚ navrhneme zmenu Schengenského systému tak, aby štáty, ktoré zlyhávajú pri ochrane vonkajšej hranice, boli zo Schengenu vylúčené.

V Bratislave, dňa 16. novembra 2015

Podpisy
Igor Matovič Daniel Lipšic
olano
nova